Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Polska
Tel./Fax: +48 12 633 84 21;
K-to bank.: 04 1440 1127 0000 0000 0294 1228

zkp@zkp.pl

Dnia 30 kwietnia 1997 roku zarejestrowano w Krakowie Związek Kuźni Polskich, jako stowarzyszenie o osobowości prawnej, o ogólnokrajowym zasięgu działania. Związek Kuźni Polskich jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kuźniczego EUROFORGE, organizacji skupiającej krajowe związki kuźnicze: Anglii (CBM), Belgii (AGORIA), Czech (SKCR), Francji (AFF), Hiszpanii (SIFE), Niemiec (IMU), Szwecji (SWEDEFORGE), Włoch (UNISA), Finlandii (Finnish Forging Group), Turcji (DÖVSADER).

Podstawowe cele działania Związku Kuźni Polskich sprowadzają się do:

 • współdziałania z kuźniami nad problemami kuźnictwa i jego otoczenia w Polsce,
 • określania miejsc, zagrożeń i szans polskiego kuźnictwa na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • udzielania pomocy przy opracowywaniu planów modernizacji i restrukturyzacji branży kuźniczej,
 • wspierania rozwoju kształcenia zawodowego kadry technicznej, nauki zawodu i doskonalenia zawodowego specjalistów branży kuźniczej,
 • podejmowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia kosztów produkcji odkuwek i wyrobów kutych,
 • podnoszenia prestiżu zawodowego przedsiębiorstw kuźniczych na rynku krajowym i międzynarodowym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych branży kuźniczej w dziedzinie działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu
 • terytorialnego oraz samorządowych organizacji gospodarczych krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz kuźni w handlu zagranicznym oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy,
 • organizowanie seminariów naukowych, technicznych, promocyjnych, szkoleń zawodowych i spotkań dyskusyjnych nad problemami branży kuźniczej,
 • zbieranie i udostępnianie swym członkom istotnych informacji handlowych i technicznych, w celu poszerzania rynków zbytu odkuwek i poprawy efektywności ich produkcji,
 • inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy producentów odkuwek dla konsolidacji krajowej branży kuźniczej,
 • uczestnictwo przedstawicieli stowarzyszenia w pracach instytucji doradczych i opiniodawczych,
 • promowanie w kraju i zagranicą polskich wyrobów kutych i ich producentów.