CZŁONKOWIE HONOROWI


Prof. dr hab. inż. Robert Szyndler (1933-2021), w 1958 roku ukończył studia na kierunku Plastyczna Przeróbka Metali Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W roku 1964 uzyskał tam stopień doktora nauk technicznych, w roku 1972 stopień doktora habilitowanego, a w 1984 profesora. W Kolejnych latach zajmował następujące stanowiska: asystent, starszy asystent (1958), adiunkt (1964) docent (1973), profesor (1984), kierownik Zespołu Kuźnictwa Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1980). Specjalizuje się w tematyce kuźnictwa, głównie w zakresie teorii i technologii kucia swobodnego i matrycowego oraz nowych procesów technologicznych wytwarzania odkuwek i części maszyn. Prowadził badania w zakresie analizy termomechanicznej procesów kucia, warunków pracy matryc kuźniczych i poprawy ich trwałości, modelowania kinematyki płynięcia materiału w procesach kucia swobodnego i matrycowego, optymalizacji procesów kucia swobodnego oraz prace z zakresu komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych kucia. Jest współautorem oryginalnej metody analizy mechaniki plastycznego płynięcia metali, opartej na rachunku wariacyjnym i nieliniowej transformacji strefy odkształcenia — umożliwia ona badanie niestacjonarnych procesów przeróbki plastycznej i stanowi korzystną alternatywę w stosunku do metody elementów skończonych. Był założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Związek Kuźni Polskich oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Euroforge. W roku 2012 został uhonorowany przez Walne Zgromadzenie Członków tytułem Honorowego Prezesa Związku Kuźni Polskich.
Prof. dr inż. Tadeusz Rut (1925-2018), mechanik, wynalazca nowatorskich rozwiązań z zakresu przeróbki plastycznej metali. Opracował nowatorską metodę kucia jednolitych wałów korbowych zwaną metodą TR, która zdobyła uznanie na całym świecie. Technologia ta została zastosowana m. in. w zakładach w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Wieloletni pracownik Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, były kierownik Zakładu Kucia i Prasowania. W 1992 r. został nagrodzony Złotym Medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za zasługi jako wynalazca oraz za ponadprzeciętny wkład w rozwój nauki i techniki. Członek Honorowy Związku Kuźni Polskich.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna. Urodził się 14 czerwca 1947 roku w Kazimierzy Małej. Studia ukończył w 1971 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę w AGH Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego. Początkowo jako asystent stażysta (1971), później jako asystent (1972), starszy asystent (1973), adiunkt (1980), profesor nadzwyczajny (1994), profesor zwyczajny (2003). Pracę doktorską obronił w 1980 roku, a w 1989 roku pracę habilitacyjną. W 1998 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora. Członek Związku Kuźni Polskich, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Członek – Założyciel „The World Academy of Materials and Manufacturing Engineering” (AMME), Member of International Editorial Board of the Archives of Materials Science and Engineering, członek Komitetów Naukowych PAN. Autor 364 publikacji w tym 11 książek, 180 prac badawczych. Twórca 3 patentów i 7 zgłoszeń patentowych.
Inż. Andrzej Sidowski. Urodził się w 28 września 1942 r w Stodołach. Wykształcenie wyższe techniczne – inż. metalurg, absolwent AGH w Krakowie, wieloletni Prezes Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZKP. Inicjator i współorganizator konferencji naukowo-technicznych oraz promocji nowych wyrobów i technologii. Autor licznych referatów wygłaszanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowo-technicznych. Czynny uczestnik prac związanych z przygotowaniem projektu „Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Św.”. Współautor wniosku o objęcie ochroną konserwatorską Walcowni Dużej w Starym Zakładzie Huty Ostrowiec, która w 2014 roku została uznana przez konserwatora wojewódzkiego Zabytkiem techniki województwa świętokrzyskiego. Obecnie Walcownia Duża ponownie w 2015 roku wznowiła produkcję. Gł. Specjalista ds. Modernizacji i Rozbudowy Zakładu Metalurgicznego Huty Ostrowiec, Szef Przygotowania Produkcji, Główny Technolog, Kierownik ds. produkcji Zakładu Przetwórczego w Zakładzie Metalurgicznym, Szef Biura Sprzedaży Wyrobów Kutych Huty Ostrowiec, Mistrz Racjonalizacji i Wynalazczości Województwa Kieleckiego, Mistrz Racjonalizacji i Wynalazczości Hutnictwa, Laureat Nagrody Ministra Hutnictwa w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych. Autor wielu projektów racjonalizatorskich oraz patentu dotyczącego kucia wykorbień składanych wałów korbowych przeznaczonych do silników okrętów. W 2019 roku wyróżniony tytułem Honorowego Członka Związku Kuźni Polskich. 
Prof. dr hab. inż. Jan Śińczak. Urodził się 09 października 1945 roku, pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1970 – 2015. Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w latach 2002-2005, wieloletni kierownik Pracowni Kuźnictwa, Prasownictwa i Specjalnych Technologii, AGH. Członek Zarządu i Sekretarz Związku Kuźni Polskich. Autor licznych publikacji i zgłoszeń patentowych związanych tematycznie z kuźnictwem. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskany na Wydziale Metalurgicznym AGH w Krakowie w 1976 roku w oparciu o pracę doktorską nt. „Poszukiwanie optymalnych warunków temperatury i prędkości odkształcenia w celu otrzymania dużych odkształceń”
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie przeróbki plastycznej uzyskany na Wydziale Metalurgicznym AGH w Krakowie w 1993 roku po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej nt. „Analiza nacisków i odkształceń w niekonwencjonalnych procesach kucia matrycowego”. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadany w 2008 roku. W 2019 roku wyróżniony tytułem Honorowego Członka Związku Kuźni Polskich. 
Dr hab. inż. Hanna Wiśniewska-Weinert, Prof. INOP. Po ukończeniu studiów w 1979 roku i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera mechanika, rozpoczęła pracę jako młodszy konstruktor w OBR WSOiK Zakładów Przemysłowych im. H. Cegielskiego w Poznaniu. Pracę w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu rozpoczęła w 1984 roku w Zakładzie Automatyzacji i Mechanizacji na stanowisku konstruktora i asystenta. Zajmowała się opracowaniem technologii i dokumentacji konstrukcyjnej dla zautomatyzowanych linii rozkroju blach. Po uzyskaniu w roku 1999 stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia została powołana na stanowisko adiunkta. Wówczas podjęła dwustronną współpracę i realizację projektów badawczych zgłaszanych do protokołów powykonawczych do umów międzyrządowych oraz europejskich projektów takich jak: EUREKA czy EUROSTARS. Z sukcesem kierowała tymi projektami. Z jej inicjatywy w Instytucie Obróbki Plastycznej powstało Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Tribologii i Pracownia Kształtowania Proszków Spiekanych z Gniazdem Badawczo-Rozwojowym Metalurgii Proszków. Pod jej kierownictwem były realizowane projekty międzynarodowe z Programów Ramowych Unii Europejskiej (V, VI, VII PR), projekty badawcze i rozwojowe z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W roku 2008 została powołana na stanowisko Dyrektora Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Na tym stanowisku pracowała do roku 2017. W roku 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Z jej inicjatywy został utworzony Polski Klaster Kuźniczy, który aplikował do programu sektorowego dotyczącego rozwoju przemysłu metalowego w zakresie bezodpadowych technologii wytwarzania wyrobów kutych. Posiada znaczący dorobek naukowy i badawczo-rozwojowy. Za zasługi na rzecz rozwoju nauki i gospodarki była wielokrotnie nagradzana m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Odznaką Honorową Ministra Gospodarki. Obecnie jest ekspertem z zakresu metalurgii i inżynierii materiałowej, oraz tribologii ds. oceny wniosków i raportów w NCBR. W 2019 roku wyróżniona tytułem Honorowego Członka Związku Kuźni Polskich.
Mgr inż. Józef Burdzy. Wieloletni członek zarządu Związku Kuźni Polskich. Ekspert i konsultant w dziedzinie kucia matrycowego. Prezes Zakładu Kuźnia Matrycowa w Stalowej Woli.
W 2019 roku wyróżniony tytułem Honorowego Członka Związku Kuźni Polskich.