CZŁONKOWIE HONOROWI


Prof. dr hab. inż. Robert Szyndler (1933-2021), w 1958 roku ukończył studia na kierunku Plastyczna Przeróbka Metali Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W roku 1964 uzyskał tam stopień doktora nauk technicznych, w roku 1972 stopień doktora habilitowanego, a w 1984 profesora. W Kolejnych latach zajmował następujące stanowiska: asystent, starszy asystent (1958), adiunkt (1964) docent (1973), profesor (1984), kierownik Zespołu Kuźnictwa Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1980). Specjalizuje się w tematyce kuźnictwa, głównie w zakresie teorii i technologii kucia swobodnego i matrycowego oraz nowych procesów technologicznych wytwarzania odkuwek i części maszyn. Prowadził badania w zakresie analizy termomechanicznej procesów kucia, warunków pracy matryc kuźniczych i poprawy ich trwałości, modelowania kinematyki płynięcia materiału w procesach kucia swobodnego i matrycowego, optymalizacji procesów kucia swobodnego oraz prace z zakresu komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych kucia. Jest współautorem oryginalnej metody analizy mechaniki plastycznego płynięcia metali, opartej na rachunku wariacyjnym i nieliniowej transformacji strefy odkształcenia — umożliwia ona badanie niestacjonarnych procesów przeróbki plastycznej i stanowi korzystną alternatywę w stosunku do metody elementów skończonych. Był założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Związek Kuźni Polskich oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Euroforge. W roku 2012 został uhonorowany przez Walne Zgromadzenie Członków tytułem Honorowego Prezesa Związku Kuźni Polskich.
Prof. dr inż. Tadeusz Rut (1925-2018), mechanik, wynalazca nowatorskich rozwiązań z zakresu przeróbki plastycznej metali. Opracował nowatorską metodę kucia jednolitych wałów korbowych zwaną metodą TR, która zdobyła uznanie na całym świecie. Technologia ta została zastosowana m. in. w zakładach w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Wieloletni pracownik Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, były kierownik Zakładu Kucia i Prasowania. W 1992 r. został nagrodzony Złotym Medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za zasługi jako wynalazca oraz za ponadprzeciętny wkład w rozwój nauki i techniki. Członek Honorowy Związku Kuźni Polskich.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna. Urodził się 14 czerwca 1947 roku w Kazimierzy Małej. Studia ukończył w 1971 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę w AGH Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego. Początkowo jako asystent stażysta (1971), później jako asystent (1972), starszy asystent (1973), adiunkt (1980), profesor nadzwyczajny (1994), profesor zwyczajny (2003). Pracę doktorską obronił w 1980 roku, a w 1989 roku pracę habilitacyjną. W 1998 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora. Członek Związku Kuźni Polskich, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Członek – Założyciel „The World Academy of Materials and Manufacturing Engineering” (AMME), Member of International Editorial Board of the Archives of Materials Science and Engineering, członek Komitetów Naukowych PAN. Autor 364 publikacji w tym 11 książek, 180 prac badawczych. Twórca 3 patentów i 7 zgłoszeń patentowych.