PL / ENG
@
FB

utwórz nowe konto
Login:

Hasło:

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie "Związek Kuźni Polskich", zwane dalej Stowarzyszeniem, powołane jest na czas nieograniczony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

1. Stowarzyszenie może przystąpić do krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

2. Stowarzyszenie może połączyć się z innym Stowarzyszeniem dla realizowania celów określonych w statucie.

§ 5

Stowarzyszenie może ustanowić medale i odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom prawnym i osobom fizycznym, zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.Rozdział II


Cele i formy działania Stowarzyszenia


§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Współdziałanie i dyskusja z kuźniami i między kuźniami nad problemami kuźnictwa i jego otoczenia w Polsce.

2. Określanie miejsca, zagrożeń i szans dla polskiego kuźnictwa na rynku międzynarodowym.

3. Tworzenie klimatu współpracy przy opracowywaniu planów modernizacji i restrukturyzacji branży kuźniczej.

4. Kształtowanie i upowszechnianie zasad i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.

5. Podnoszenie kultury pracy i warunków pracy oraz zmniejszanie szkodliwości dla otoczenia naturalnego w kuźnictwie.

6. Wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego kadry technicznej, nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla branży kuźniczej.

7. Analizowanie możliwości podejmowania wspólnych przedsięwzięć obniżających koszty produkcji w branży kuźniczej.

8. Podnoszenie prestiżu zawodowego przedsiębiorstw kuźniczych na rynku krajowym i międzynarodowym.

9. Reprezentowanie interesów gospodarczych branży kuźniczej w dziedzinie działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego oraz samorządowych organizacji gospodarczych krajowych i międzynarodowych.

10. Prowadzenie działalności promocyjnej w handlu zagranicznym na rzecz kuźni oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

1. Stworzenie dla członków wspólnej platformy współdziałania i dyskusji nad problemami kuźnictwa.

2. Zaproponowanie i uzgodnienie z członkami jakie informacje gospodarcze, techniczne itp. mogą być przedmiotem wzajemnej wiedzy członków Stowarzyszenia o ich przedsiębiorstwach.

3. Zaproponowanie i uzgodnienie z członkami sposobu opracowania zebranych informacji oraz sposobu wykorzystania wniosków płynących ze zbioru informacji.

4. Stworzenie wspólnego banku uzgodnionych informacji i wydawanie ich w formie periodycznego biuletynu wewnętrznego.

5. Zbieranie i przekazywanie członkom istotnych informacji handlowych i technicznych związanych z prowadzoną działalnością statutową i działalnością poszczególnych członków.

6. Koordynowanie uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach związanych z prowadzoną działalnością statutową i działalnością członków.

7. Ułatwianie wymiany doświadczeń kadry techniczno-ekonomicznej i pozostałych pracowników za zgodą zainteresowanych członków.

8. Uczestnictwo przedstawicieli stowarzyszenia w pracach instytucji doradczo-opioniodawczych.

9. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami statutu, z której dochody będą użyte na realizację celów Stowarzyszenia.

10. Inicjowanie i wspieranie innych działań mających w założeniu realizację celów Stowarzyszenia.


 

Rozdział III


Organy Stowarzyszenia.


§ 8

Organami Stowarzyszenia są:

  - Walne Zebranie Członków,
  - Zarząd Stowarzyszenia,
  - Komisja Rewizyjna.
 

Walne Zebranie Członków


§ 9

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 10

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą m.in.:

1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i zatwierdzanie zmian w statucie.

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie ich składu.

3. Wyznaczanie kierunków oraz programów działania Zarządu Stowarzyszenia.

4. Zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia, w szczególności określanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzanie bilansów rachunkowych.

6. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Stowarzyszenia w organizacjach krajowych i zagranicznych i łączenia się z innymi Stowarzyszeniami.

8. Nabywanie i zbywanie nieruchomości.

9 Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwały w sprawie przeznaczenia pozostałego majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

12. Określanie zasad i trybu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia.

13. Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach nie należących do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 11

1. Decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane są w formie uchwał.

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

3. Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zebraniu Członków jednym głosem.

§ 12

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane w celu zatwierdzania sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia i bilansów rachunkowych odbywa się w czasie określonym stosownymi przepisami.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków pisemnie, co najmniej na 21 dni przed datą posiedzenia. W tym samym terminie mają być wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Stowarzyszenia materiały przygotowane na Walne Zebranie Członków.

4. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad mogą być składane Zarządowi pisemnie, najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków.

5. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w § 12 ust. 4 Zarząd zawiadamia członków o uzupełnieniu porządku obrad na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

6. Przedmiotem uchwał Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad.

Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 13

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek, zawierający porządek obrad, co najmniej 2/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej ilekroć takie zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd Stowarzyszenia nie wyznaczy terminu zebrania w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Komisję Rewizyjną.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywa się w trybie § 12.

§ 14

1. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków zwołane pisemnie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość uczestników.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków na czas obrad wybiera spośród uczestników Przewodniczącego i protokolanta. Protokolontem może być też osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia.

2. Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków podpisuje protokolant i Przewodniczący po uprzednim odczytaniu w obecności wszystkich uczestników.

3. Uchwały z obrad Walnego Zebrania Członków podpisuje Przewodniczący po uprzednim odczytaniu w obecności wszystkich uczestników.


 

Zarząd


§ 16

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci, odwołania przez Walne Zebranie Członków, ustąpienie przyjęte przez Walne Zebranie Członków oraz poprzez utratę członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. Walne Zebranie Członków odwołując członka Zarządu jednocześnie powołuje na jego miejsce nowego członka Zarządu.

6. W innych przypadkach wygaśnięcia członkowstwa w Zarządzie, do czasu odbycia Walnego Zebrania Członków, tymczasowo członka Zarządu powołuje Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

3. Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia przez pozostałych członków Zarządu wymaga łącznej reprezentacji przynajmniej dwóch członków Zarządu.

§ 18

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia:

1. Podejmuje decyzje w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Sprawuje zarząd majątkiem Stowarzyszenia.

3. Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.

4. Powołuje i odwołuje pracowników Stowarzyszenia w przypadkach uzasadnionych zakresem prowadzonej przez nie działalności.

5. Opracowuje i przedstawia roczne perspektywiczne plany działalności Stowarzyszenia.

6. Opracowuje i przedstawia roczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i bilanse rachunkowe w terminach wymaganych odrębnymi przepisami.

7. Może powoływać doraźnie lub na stałe Komisje Problemowe będące organami pomocniczymi przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań. W skład Komisji Problemowych mogą wchodzić osoby spoza Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna.


§ 19

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum trzech członków. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków.

3. Członkowie pierwszej Komisji Rewizyjnej mogą być powołani najwyżej na jeden rok, członkowie kolejnych powoływani są na trzy lata.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może równocześnie pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek śmierci, odwołania przez Walne Zebranie Członków, ustąpienia przyjętego przez Walne Zebranie Członków oraz poprzez utratę członkostwa w Stowarzyszeniu.

6. Walne Zebranie Członków odwołując członka Komisji Rewizyjnej jednocześnie powołuje na jego miejsce nowego członka Komisji Rewizyjnej.

7. W przypadku wygaśnięcia członkowstwa w Komisji Rewizyjnej, do czasu odbycia Walnego Zebrania Członków, tymczasowo członka Komisji Rewizyjnej powołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 20

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę.

2. Komisja Rewizyjna zbiera się na zaproszenie Przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków oraz powiadomienie ich o terminie i miejscu posiedzenia.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz na rok kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej.

2. Kontrola opłaconych składek członkowskich.

3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z całokształtu swojej działalności.

4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zebrania w czasie określonym w statucie.

5. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ilekroć zwołanie takie Komisja uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zebrania w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia przez Komisję wniosku o wyznaczenie jego terminu.


 
<>Rozdział IV


Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki.


§ 22

Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

a) Członkowie zwyczajni:

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski, a także obowatel zagraniczny, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych wg. prawa polskiego oraz korzysta z pełni praw publicznych wg. prawa państwa, którego jest obywatelem.

2. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

3. Szczegółowy tryb przyjęcia do stowarzyszenia ustali Walne Zebranie Członków.

b) Członkowie wspierający:

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być polskie i zagraniczne osoby prawne, które świadczą pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia. Mają oni prawo do korzystania z wszelkich praw statutowych. Nie przysługuje im jednak czynne i bierne prawo wyborcze.

c) Członkowie honorowi.

1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które w sposób szczególny zasłużyły się w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi uzyskują członkostwo w drodze uchwały podejmowanej przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich, nie przysługuje im czynne prawo wyborcze, mogą być jednak wybierani do władz Stowarzyszenia.

§ 23

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

1. Śmierci członka.

2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

3. Skreślenia z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich.

4. Skreślenia z listy członków na skutek świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia, naruszania jego dobrego imienia, systematycznego uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia.

5. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia pełnych praw publicznych.

6. Wykluczenia w przypadku nieprzestrzegania statutu lub niewykonywania uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24

1. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§ 25

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.

2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

4. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

5. Korzystania ze wszelkich form pomocy Stowarzyszenia.

§ 26

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1. Nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z przynależnością do Stowarzyszenia.

2. Wpłacania na rzecz Stowarzyszenia składek w wysokościach i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

3. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

4. Uczestnictwa w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

5. Przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich.

6. Działaniem i postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.


 

Rozdział V.


Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia.


§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

  - wpisowe i składki członkowskie,
  - dochody z działalności statutowej,
  - dochody z działalności gospodarczej,
  - zapisy, darowizny, spadki i dotacje,
  - odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  - dochody z imprez publicznych,
  - dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  - dywidendy z akcji i udziałów w spółkach oraz innych praw majątkowych.
§ 28

Majątek założycielski może być w połowie przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 29

W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, usług, wydawnictwa i reklamy.

§ 30

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 1997r.


 

Rozdział VI


Likwidacja Stowarzyszenia.


§ 31

1. Decyzję w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cele na jaki ma zostać przeznaczony jego majątek.

3. Likwidację Stowarzyszenia prowadzą Likwidatorzy powołani uchwałą Walnego Zebrania Członków. Jeżeli uchwała nie stanowi inaczej Likwidatorami są dotychczasowi członkowie Zarządu.


 

Rozdział VII


Postanowienia końcowe.


§ 32

1. Uchwała w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów Stowarzyszenia.